2000 - Vivendes, Carrasquer :: Concursos :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Concursos > 2000 - Vivendes, Carrasquer

VIVENDES C⁄CARRASQUER

LEMA: CLASSIC & NEW.
EDIFICI 1 : PARCEL•LA C⁄ CARRASQUER NÚM. 2-14;
C⁄ QUART 33-35 I C⁄MURILLO NÚM. 26.
EDIFICI 2 : PARCEL•LA C⁄ CARRASQUER NÚM. 1-3-5.

MEMÒRIA EXPLICATIVA
Assimilació analògica en l'entorn ambiental de la intervenció canalitzada per la neutralitat morfotipologica de les fatxades, a pesar de la dissimilitud geomètrica de les parcel•les, en una zona limítrofa entre els barris de velluters i el carme, on les diferències es matisen.

Renúncia d'esgotar volumetria "baix teula". Recurs que en res millora, excepte comptades i meritòries excepcions, la imatge de ciutat vella.

Composició clàssica i contemporània (classic & new)

Basament clàssic. Orde de buits i massissos. Proporcionats segons la tradició de l'entorn.

Les antigues mobilitats de les persianes del barri s'actualitzen amb les obertures i tancaments de les mallorquines actuals.

Enrasament en el caòtic front de faixes i entaulament en les fatxades.

Inserció de cobertes planes tradicionals durant molts segles arrere en la ciutat.

Translació i adaptació a ciutat vella de la tipologia de bloc exempt - típica de perifèria. Recorde's el neumasus nouveliano. On la "una altra" fatxada en longueur són degrades mitgeres i eixides; on s'obrin camí els corredors d'accés a les vivendes. Afligix el no tindre major ample que haguera donat lloc a zones de relació. Obertures amb modulats i mitjans patis de llum i ventilació.

Cos de vivendes repetitius per plantes. I en el nucli central de l'edifici 1 iteratius i modulars.

En l'edifici xicotet. Adaptació a la irregularitat. Randa de vivendes senzillament.

Maximització del programa requerit pel concurs i conseqüentment viabilitat econòmica de la intervenció. Ja siga amb gestió per via pública com a privada.

Ús d'una tecnologia possible, quotidiana, d'abast usual, que no requerix de grans marques ni empreses per a portar-les a cap. Estan en el nostre entorn immediat, de pas, no precisem ensenyar a viure a les persones. Només requerixen uns espais que cada inquilí organitze d'acord amb les seues necessitats.

Unificació d'instal•lacions. Conductes comuns i enregistrables.

Lloguer és canvi de residents. És manteniment barat. Prèviament és construcció resistent al maltractament i al descuit. Alienació d'ús i propietat. Fugir de la sofisticació, que ací, és un error d'hipòtesi de partida.

Accessibilitat a disminuïts mòbils. Capacitat d'adaptació, amb mínims canvis, a les dites vivendes de lloguer.

L'espai interior de cada unitat habitable és fluid i l'espai comú multifuncional. Els dormitoris són l'últim recurs de privacitat.

Llogats fadrins, parelles sense fills i amb fills. Fins a quatre. Que ja no serien jóvens. Serien amics estudiants.

Viabilitat de la mà de l'economia. Per mitjà de la simplicitat a què es troben acostumats els nostres constructors i industrials. Rigor en les fatxades. Arquitectura neutra i no obstant contemporània, que suposa una intervenció que s'inserix en el genius loci de l'entorn.

La insistència moderada de l'actitud respon a la substitució suau i programada de velluters i el seu revitalització.

PROGRAMA DESENVOLUPAT

EDIFICI 1:
Desenvolupat segons un bloc de soterrani destinat a garatge, p. Baixa amb sengles accessos i local comercial i tres plantes de vivendes.

• conté 27 vivendes amb sup. util < 70 m2

Desenvolupades en 21 vivendes model segons la tipologia 2 (i la seua xicoteta variació) ocupant el nucli central i iteratiu i 3 a cada extrem segons les tipologies 1 i 3.

• conté 28 places d'aparcament.

Dim. 2'20 x 4'50 m . Exemptes d'afecció d'elements estructurals i obstacles. Una d'elles és plaça de disminuïts mòbils 3'50 x 4'50 m, podent, fàcilment, obtindre's dos més de este tipus perdent un traster o reduint un altre junt amb els nuclis d'ascensors i escales.

• sis trasters.

• local comercial de 718'00 m2 de sup. Construïda fàcilment compartimentable.

EDIFICI 2:
Desenvolupat amb dos plantes de soterrani dedicades a places de garatge. Planta baixa dedicada a accessos a vivendes i comercials i tres plantes mes dedicades de vivendes.

• conté 9 vivendes amb sup util 70 m2

Desenvolupades en 3 plantes idèntiques de tres vivendes segons les tipologies a-b-c.

• conté 12 places d'aparcament, sis per cada soterrani.

Dim. 2'20 x 4'50 m . Exemptes d'afecció d'elements estructurals i obstacles. Cap d'elles és plaça de disminuïts mòbils, no obstant amb una xicoteta variació, de les dotze, dos d'elles serien fàcilment reconvertibles en places de disminuïts mòbils de 3'50 x 4'50 m. Sis trasters.

• 2 locals comercials de 25'18 i 161'00 m2 de sup. Construïda dificilmente compartimentables.

Ambdós edificis complixen amb excés els requeriments de fornícules de connexions i transformadors en cas de necessitat per a electricitat, quarts de comptadors, quart de residus de la nova ordenança municipal per als diversos contenidors. Ídem per a les necessitats d'instal•lació dels servicis de telecomunicacions. I la senzillesa d'ubicació de personal de control en els vestíbuls,així mateix com a quarts de manteniment, neteja, etc.

RESUM
Amb tot, es pretén maximitzar les previsions establides en el concurs 36 vivendes enfront de les 34 previstes, 40 places d'aparcament enfront de les 34 previstes que sufraguen el gasto addicional del 2n soterrani de l'edifici xicotet, tot i que a la vista d'escassetat d'aparcament que posseïx velluters (veja 5 anys d'intervencions en ciutat vella) constituïx una modalitat de pal•liar la dita escassetat, i al mateix temps de dotar de viabilitat econòmica a les intervencions puntuals.