Projectes > Conservació > 1997 - Rehabilitació, Estamenyeria

CARACTERÍSTIQUES DEL SOLAR
C/ Estamenyeria Vella, nº 9  amb una superficie de solar de 87,65 m2.

DEFINICIÓ DEL TREBALL
El present projecte té per objecte definir la intervenció de rehabilitació integral de l’edifici de d’habitatges. L’edifici en l’actualitat és una construcció castigada per la seua antiguitat. Està desnonada actualment. L’ús últim és d’habitatges amb planta baixa comercial. Aquest edifici es troba situat al barri del Mercat i es regeix pel PEPRI vigent. El solar gaudeix d’una zonificació de Sòl Urbà d’Ús residencial i no especifica cap nivell de protecció.

En l’actualitat l’edifici es troba desallotjat i amb llur forjat totalment apuntalats i estintolats des de planta baixa fins la coberta, requerint-s’hi d’una actuació d'urgencia per estar afectada greument la seua estabilitat, amb ruptures de biguetes, corc i amb els murs de façana i mitgera en moltes zones seriosament esquerdats i/o desplomats. 

L’organització de l’estat actual consisteix en P. Baixa dedicada a local sense d'ús quan se li assigne un ús i plantes 1ª a 4ª dedicades a apartament.

COMPOSICIÓ DE L’EDIFICI
El programa de necessitats requerit per la propietat, es resumeix en la inserció de una planta baixa sens ús assignat i quatre plantes altes de vivenda-apartaments. Tres dúplex i dos símplex, tot això dintre del volum original de l’edifici. Les cobertes s’hi reconstruiran exactament iguals a les existents.

AMBIENTACIÓ URBANÍSTICA

Amb aquesta proposta s’intenta de conjugar tres requeriments : el primer i més important des del punt de vista urbà és la protecció de l’edifici. El segon és el propi de la propietat; que contempla el punt realista de les disponibilitats econòmiques en la intervenció i llur programa de necessitats; i el tercer de composició interna, que d’una manera contemporània, que reflectisca l’existència de funcionament intern complex, a base de vivendes-apartaments acoblat a un sistema de buits i massissos que solucione la contradicció d’encontrar-se amb dos edificis de diferent època, amb sistemes morfològics diferents.

APROXIMACIÓ HISTORIOGRÀFIC

Amb la proposta actual se recupera l’accés pel carrer de G. Hernàndez. La façana del cos entre mitgeres, a Estamenyeria, té unes dèbils connotacions tardoneoclàssiques que recorden aquella arquitectura eclèctica de rel academicista pseudofrancesa amb un to vernacular, que s’expressa amb els cèrcols motlurats dels buits que apareixen en els pisos alts de les ordenances dibuixades. La matriu del motluratge és típica de la època, que podríem dir que estava feta industrialment a València, on podem trobar-la amb petites variants por tot Ciutat Vella.
Aquest edifici té unes façanes pesades, però, manté el concepte clar, contundent i omnipresent(a tot l’arc mediterrani, de plans nets i tallants que tanquen espais arquitectònics més complexos. Que la solució de proposta pretén mantenir i potenciar. Aquestes són construccions que s’ adapten molt bé al tipus de casa entre mitgeres i que permeten de mantenir una gran unitat de carrer corredor.

ESTUDI FUNCIONAL
El programa de necessitats requerit per la promotora, es desenrotlla de la manera següent:

PLANTA SOTERRANI: Espai existent abans de la intervenció, diàfan i sense ús específic assignat que per llur configuració i extrema petitesa està vinculat sols amb el local de la P. Baixa.

PLANTA BAIXA:
1) Planta diàfana sens ús assignat amb un lavabo.
2) Pati d’entrada de vivendes amb accés des de c./ Generós Hernàndez.

PLANTA PRIMERA : 
1) Elements comunes.
2) APARTAMENT 1 (símplex) .
3) Planta inferior (zona de dia) del dúplex 2.

PLANTA SEGUNDA :
1) Elements comuns.
2) APARTAMENT 3 desenrotllat tot ell en aquesta planta.
3) Zona de nit de la vivenda 2 (dúplex), amb accés des de la planta inferior.

PLANTA TERCERA : 
1) Elements comuns.
2) Planta inferior (zona de dia) del dúplex vivenda 4.
3) Planta inferior (zona de dia) del dúplex vivenda 5.

PLANTA CUARTA : 
1) Zona de nit de la vivenda 4 (dúplex), amb accés des de la planta inferior.
2) Zona de nit de la vivenda 5 (dúplex), amb accés des de la planta inferior.

1.-SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES POR VIVENDES.
PLANTA SOTERRANI 27.95 M2
PLANTA BAIXA 87.65 M2
PLANTA PRIMERA 87.65 M2
PLANTA SEGONA 87.65 M2
PLANTA TERCERA 87.65 M2
PLANTA QUARTA 87.65 M2
S. CONSTRUIDA TOTAL 466.20 M2

2.- SUPERFICIES ÚTILS.
DISTRIBUCIÓ DE SUPERFÍCIES ÚTILS PER VIVIENDES O LOCALS:
Immoble registral  Superfície Útil  Plantes
APARTAMENT 1    51.81 M2         1ª i 2ª
APARTAMENT 2    33.71 M2         1ª
APARTAMENT 3    33.71 M2         2ª
APARTAMENT 4    61.30 M2         3ª i 4ª
APARTAMENT 5    65.90 M2         3ª i 4ª
Local sin uso         70.84 M2         Soterrani i P. Baixa
Elements Comuns  45.65 M2         P. Baixa, 1ª, 2ª i 3ª
SUP. UTIL TOTAL 362.92 M2 TOTES