2001 - Conservació façanes i cobertes, Corretgeria :: Conservació :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Conservació > 2001 - Conservació façanes i cobertes, Corretgeria

C/ CORRETGERIA

LA INTERVENCIÓ CONSISTEIX EN UNA REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES, LES COBERTES I ELS ELEMENTS COMUNS. AMB INSERCIÓ DE TOTES LES INSTAL•LACIONS COMUNES NOVES, ENDEMÉS DE LA INSERCIÓ D’UN ASCENSOR EN L’ULL DE L’ ESCALA TOT AIXÒ SENSE AFECTAR LES VIVENDES NI ALS LOCALS PRIVATS DE PLANTA BAIXA. A MÉS, ES VA INSTAL•LAR UN SISTEMA DE DESSECACIÓ PERMANENT D’ELECTRO-FORESI ALS MURS.

L’ESTAT ACTUAL
Ens trobem amb un edifici en que els elements comuns estan en un estat de deteriorament prou important. La instal•lació elèctrica oberta i sols protegida. Amb evident perills per als seus veïns. Sense ascensor, malgrat la quantitat de pis a salvar. Unes façanes obertes per esquerdes profundes. Llindes de buits partides. Balcons que queien a trossos al carrer. Filtracions a les diverses cobertes. Voltes d’escala partides. Decrepitud manifesta. L’edifici donava al carrer de la corretgeria i dóna façana també a un atzucac. La remunta d’humitats per capil•laritat força important, amb els subsegüent perill davant l’estabilitat estructural del conjunt.

COMPOSICIÓ DE L’EDIFICI
L’edifici es compon de planta baixa dedicada a locals i cinc (5) plantes de vivendes. Dos per replà. La composició pertany a un llenç únic i es compon uniformement amb l’edifici contigu de l’edifici, conformant una única unitat arquitectònica. En entrar al vestíbul des del carrer, cal descendir un escaló de desnivell, ja que interiorment descendeix el nivell del sòl del vestíbul, ja que, com és tradicional en aquesta ciutat el nivell dels carrers va augmentant, de tal manera, que a més, calen dos escalons per a recuperar el primer replanell, de nou. Açò se’n observa en la secció d’estat actual. No obstant, es mantindran aitals altures i desnivells fruit de l’escassa alçària del vestíbul. Hi havia un arrimador interessant a mantenir. La ventilació i il•luminació de l’escala s’efectua zenitalment ja que la caixa d’escala finalitza i constitueix una mitjana claraboia translúcida, sobre elevada perimetralment per on ventila i il•lumina constantment.

INTERVENCIÓ
Per un altra banda s’ha optat per crear una caixa d’ascensor translúcida de vidre sobre estructura metàl•lica que revertisca en una major claredat de l'escala. Finalment la porta d’eixida a la terrassa també contribueix a augmentar aquestes funcions.
El programa de necessitats requerit per la propietat, es resumeix en la rehabilitació de les façanes amb el desmuntatge dels balcons i fer-los de nou. Desmuntatge de les cobertes fins a arribar al tauler ceràmic i refer amb connectors i capes d’aïllament formigó cel•lular quasi-estructural amb mallàs que repartesca les accions amb la finalitat de donar la col•locació d'un ascensor hidràulic en el buit de l'escala prèvia rectificació de la primera pota d'escala i al mateix temps reformar tots els elements comuns.
Tot això, considerant una millora dins dels límits del possible, ja que en l'actualitat l'ascensor és obligatori per a aquestes altures. Finalment es canviarà la claraboia zenital, en l'actualitat deteriorada, posant tots els vidres armats i millorant la ventilació. Vam optar per tal d’il•luminar el major nombre de plantes per encabir un ascensor de caixa de vidre, sobre una estructura metàl•lica. Renovar i connectar a les corretges de cobertes a una llosa armada alleugerida.
Donat que anteriorment a la nostra intervenció ja se’n féu una intervenció asengles parts que donen a Corretgeria i cantó amb c/ de Catalans (de Valeriola). Vam optar per prosseguir els criteris estètics ja empesos pels arquitectes veïns. Tot mantenint l’analogia que li era al conjunt.

SUCCINTA RESSENYA HISTÒRICA
Sembla que l’edifici contigu i el de l’objecte d’aquest projecte foren edificats per un arquitecte de mitjans del XIX. El conjunt de l’edifici està compost per tres (3) patis d’entrada corresponents a les cases dels números 44-46-48 i 50 de la c/ Corretgeria. Per al Marqués de Mira-sol. És un punt a aclarir encara hui en dia, l’afegitó junt amb l’atzucac que es produeix i que distorsiona tota la composició clàssico-acadèmica. Es va perdre també durant la construcció, la barana de coronació de l’entaulament que apareix al dibuix desat a l’arxiu municipal.
L’ús de en els sotabalcons de taulellet blanc que es fonamenta en l'higienisme provinent del segle XVIII que va accelerar el seu ús en hospitals. I que es generalitza en la 2ª dècada del XIX, en elements molt visibles com sotabalcons i frontals d’escalons en cases de renda. A més dels manperlans de les petges. Les causes serien d’índole economicista a causa del baix preu. Però no sols era d’única raó ja que precisament en projectes de casa d’una certa importància són els que empraven de forma sistemàtica amb un cert criteri estètic que encaixa amb el racionalisme acadèmic que es viu en la València de les 3a, 4a i 5a dècades del segle XIX.