2006 - Esglesia Emperador :: Conservació :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Conservació > 2006 - Esglesia Emperador

ESGLESIA D'EMPERADOR

DEFINICIÓ DEL TREBALL

El present projecte té com a objecte definir la intervenció de rehabilitació de fatxada, de l’església de la Mare de Déu del Rosari, sítia en av. Barcelona núm. 26, Emperador.

La intervenció definida en este Projecte s’adapta a la normativa urbanística vigent i observa les normes corresponents per a este tipus d’intervencions, en especial l'Ordenances de les Normes Subsidiàries d'Emperador.

COMPOSICIÓ DE LA FATXADA

En l'actualitat l'edifici, d'ocupació en planta rectangular es troba entre mitgeres mostrant fatxada a l'av. Barcelona. La seua composició és tripartida, és a dir, basament amb sòcol, en el seu centre porta gran d'accés dos fulls, ja en el cos central sobre l'eix de simetria se situa fornícula amb figura flanquejada a un costat i a l'altre per dos xicotetes finestres tapades per reixa-zelosia de fusta. El cos superior, que remata la composició, està constituït per una espadanya doble rematada per frontó triangular. Atés que l'eix de coberta de l'església és perpendicular a fatxada, l'arreplega d'aigües pluvials es produïx al llarg de les línies de mitgera i són conduïdes a l'exterior per sengles canals amb abaixen-te de zinc situades en ambdós costats de la fatxada.
El programa de necessitats requerit per la propietat, es resumix en la rehabilitació de la fatxada de tal immoble.

INTERVENCIÓ

La intervenció consistirà en:

- NETEJA:
de pintures superficials amb decapant realitzat a base de barreja de dissolvents. Aquesta fase es realitzarà en dues passades o mans, degut a l'incrustació de pintures i brutícia en els seus porus.

- ELIMINACIÓ I NEUTRALITZACIÓ DEL DECAPANT:
amb aplicació d'acetona. També cal realitzar-ho en dues passades. Una que remoga i la segona que elimine.

-ELIMINACIÓ DE ROVELLS I OXIDACIONS:
amb un fregall metàl•lic suau (tipus "nanas" o similar) llur eliminació mecànica.

-REPOSICIÓ:
de claus deteriorats, prèvia eliminació amb recuperació o substitució, col•locats amb cola i amb una longitud de tija major. Tot cercant major profunditat.

-REPARACIÓ DE LA PLANXA:
principalment a la part inferior més atacada per la inclemència del temps i el mal oratge, amb pèrdues per accés de l'aigua. A les zones on la fusta ha estat atacada reposició amb tascons, trossos acoblats, etc. i si no és possible reconstruir el volum original, fer-ho amb injecció de bromera de poliuretà.

- TAPAT DE PORUS:
amb tapaporus de pasta daurada. Alerta, doncs, no es pot brunyir.

- NETEJA
de superfícies amb draps nets i eixuts.

- ENVERNISSAT:
aplicació de dues mans, la primera amb paletina polonesa ( de pèl de camell), tot ben recobert. La segona mà amb pistola de compressió. El tipus de vernís potector transparent a base de resines acríliques amb aditius antioxidants, en solució amb dissolvents orgànics.