Projectes > Conservació > 2007 - Conservació façana i accessibilitat, Misser Mascó

Accessibilitat i rehabilitació de façana en carrer Misser mascó, València

La intervenció consisteix en la conservació i manteniment a nivell de coberta, façana i elements comuns sense intervenció interior en habitatges ni locals, comprovant el possible efecte dels tèrmits en l'estructura de l'edifici. Comprovació i reparació estructural d'algun forjat en mal estat que, actualment, estiga en perill, etc. I tot el puguem descobrir en el transcurs de la intervenció, a més del decore de les façanes i de la coberta.