2008 - Conservació façana i cobertes, Ferrobús :: Conservació :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Conservació > 2008 - Conservació façana i cobertes, Ferrobús

Projecte de reparació de soterranis, cobertes i façanes als edificis "El Ferrobús" a València. Els edificis tenen un total de 252 vivendes i 20 locals, distribuïts en 10 accessos.

La intervenció consisteix en la reparació de façanes, soterranis i coberta, de tot el conjunt de l'edificació:
- Reparació de façanes.
- Reparació de filtracions en soterranis.
- Reparació de cobertes dels edificis.
- Reparació de terrats no trasitables.
- Reparació d'algun element estructural que ho requerisca durant l'execució.
- Reparació de baixants i reposició de llepes d'estenedors en façanes laterals.
- Qualsevol altra d'importància que puga observar-se en el procés de reparació, a voluntat de la propietat.

Aquestes reparacions es realitzaren per fases, sent aquestes la següents:

1. Garatges.
2. Mansardas.
3. Danys estructurals.
4. Façanes i humitats.