Projectes > Conservació > 2009 - Conservació façana i accessibilitat, Almirante Cadarso

Definició del treball
En aquest projecte es van realitzar la rehabilitació de la façana principal, la coberta plana transitable i lucernari. En els elements comuns de l’edifici s’intervé en el accés al edifici, amb l’eliminació d’escalons i la modificació de l’escala del accés per a la col·locació posterior d’una rampa de lliscament inclinat. Tot això sense afecció al interior de locals i vivendes, intervenint només a efectes estructurals, en aquells elements estructurals en mal estat apareguts en el local comercial, en la zona d’altell de la mitgera.

L’estat actual
Ens trobem amb una edifici con una intervenció recent en façana, però amb una incorrecta execució que ha posat en manifest desperfectes en els voladís de la façana principal.
L’altre punt d’intervenció en la coberta plana transitable, d’ús comunitari, on es va col·locar una impermeabilització per a evitar les filtracions d’aigua.

Els elements comuns del edifici es troben en bon estat i la intervenció només es centra en la substitució del lucernari que presenta problemes d’oxidació i filtracions, i l’adaptació de l’escala en la zona d’accés a l’edifici.
 
Intervenció
Neteja i reparació de punts en mal estat en la façana principal, i la posterior aplicació d’una mà de fixació i dos mans de pintura acrílica per a exterior, amb diferencia de tonalitats en els adorns, segons les tonalitats pròpies de la zona i l’època i escollida per la Propietat.

Reparació de la coberta plana transitable, amb l’alçat del paviment i la col·locació de làmina impermeabilitzant, posant molta atenció en la col·locació de la làmina en els punts conflictius.

El lucernari existent es substitueix amb una nou lucernari, amb el vol apropiat per a garantir d’estanqueïtat.