2013 - Conservació i rehabilitació integral, Triador :: Conservació :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Conservació > 2013 - Conservació i rehabilitació integral, Triador

Projecte d'ornament i higiene de façanes, mitgera i coberta en edifici plurifamiliar.

El present PROJECTE, té per objecte definir la intervenció d'ORNAMENT I HIGIENE DE FAÇANA, MITGERA I COBERTA, de l'edifici plurifamiliar situat en el carrer Triador de la Ciutat de València-46001, per encàrrec de la Comunitat de Propietaris.

Aquest projecte es configura com la intervenció principalment pels problemes de manteniment i conservació de la façana, en avançat estat de deterioració, amb despreniments d'elements decoratius, desconchones, humitats, elements metàl·lics oxidats. Igualment es repararà l'esquerda que hi ha en la mitgera. Els treballs de reparació contemplen la reconstrucció de les cobertes i la substitució del sistema d'evacuació d'aigües en coberta per a solucionar els problemes d'humitats que actualment existeixen en la coberta. A l'interior de l'edifici s'intervindrà en els elements danyats, principalment en la fusta a causa de la presència de xilófagos, reforçant els elements estructurals que així ho requerisquen.