2013 - Conservació i rehabilitació, Russafa :: Conservació :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Conservació > 2013 - Conservació i rehabilitació, Russafa

Rehabilitació d’edifici De vivendes A russafa

Definició del treball
El present projecte té com a objecte definir la rehabilitació de façanes i coberta. Tot això sense afecció interior pel que fa a distribució, intervenint només a efectes estructurals, en aquells elements estructurals afectats pels treballs d’intervenció en la façana a pati.

En aquest edifici es pretén la millora energètica del edifici, realitzant intervencions que milloren la eficiència energètica de l’edifici. Per a aconseguir la millora del comportament energètic de l’edifici hem millorat les condicions tèrmiques de la façana posterior (amb només una fulla de maó ceràmic en la façana preexistent), incorporant una nova fulla lleugera amb aïllament i hem millorat també les condicions de la coberta amb la col·locació de aïllament sota la teula de la coberta.

Amb aquestes millores aconseguim rebaixar les emissions de CO2 i millorar la qualificació energètica de l’edifici.

El correcte comportament de l’edifici a nivell energètic, amb les millores incorporades, permet estalviar quasi 25.000 wKh anuals (més de 4.000 euros anuals).
Es important tindre en compte el comportament energètic en les intervencions a realitzar, ja que ens permet estalviar diners i energia, intentant aconseguir un edifici sostenible i respectuós amb el medi ambient, amb el benefici de tots.

Ambientació urbanística
L’edifici es troba al barri de Russafa, i s’integra perfectament a l’entorn on s’ubica. En la nostra intervenció no es modifiquen els paràmetres urbanístics existents, i es respecta les característiques de l’edifici.

Es tracta d’un edifici protegit d’ús residencial plurifamiliar construït en els anys 20 del segle XX.

L’edifici s’estructura en planta baixa destinada a locals comercials i tres altures destinades a habitatges, amb un total de sis vivendes.

Justificació del sistema constructiu
La intervenció de l’edifici afecta a les façanes i la coberta inclinada de teula.

L’elecció del sistema constructiu pretén millorar el comportament energètic de l’edifici, amb la intenció de donar un millor benestar en les vivendes, amb un estalvi de l’energia necessària per a aconseguir aquest benestar, amb una reducció de l’energia a utilitzar i de les emissions de CO2.

La intervenció ha estat condicionada pel cost dels treballs a realitzar, amb un pressupost molt limitat que ens ha obligat a realitzar només els treballs més necessaris.

En la façana principal, amb un bon comportament tèrmic, s’han reparat els voladís en mal estat i s’ha netejat tota la façana, amb la reparació dels punts on hi havia defectes. S’ha terminat els treballs amb l’aplicació de dos mans de pintura especial per a exteriors, segons els colors apropiats per a la zona, escollits per la Propietat.

Els treballs en la coberta i en la façana posterior s’han realitzat focalitzats en obtindre una millora del comportament tèrmic del edifici. En la coberta s’ha llevantada la teula per a col·locar una bona impermeabilització i una capa d’aïllament que millora el comportament tèrmic del edifici. En la façana posterior, per altra banda, degut al sistema de façana preexistent consistent en una simple fulla de maó, s’ha millorat amb la realització d’una fulla exterior lleugera adossada a la façana existent, aconseguit un millor comportament energètic de la façana. El sistema utilitzat consisteix en un nou sistema de façana lleugera a base de aïllament ancorat a la façana existent i amb una capa d’esquerdejat com a revestiment exterior. Amb aquesta solució aconseguim un millor comportament energètic de l’edifici d’una manera simple i sense aplicar molt pes en la façana existent. No obstant això, per a poder realitzar aquesta intervenció en la façana posterior, s’ha realitzat un reforç de l’estructura de la façana posterior per a garantir el correcte comportament de l’estructura amb la nova composició de façana.

Amb aquesta intervenció els costos dels treballs realitzats per a millorar la qualificació energètica de l’edifici es poden recuperar en huit-deu anys amb l’estalvi energètic que suposa el benestar obtingut a l’interior de les vivendes. El medi ambient ho agrairà.