2004 - 6 Vivendes, Torrefiel, :: Plurifamiliars :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Plurifamiliars > 2004 - 6 Vivendes, Torrefiel,

VIVENDES A TORREFIEL

EMPLAÇAMENT
El present projecte tracta de la construcció d’un edifici de nova planta dedicat a inserir SIS VIVENDES (6), LOCAL EN PLANTA BAIXA SENSE ÚS ESPECIFIQUE I GARATGE EN PLANTA BAIXA PER A TRES VEHICLES.

La parcel•la és un rectangle de 8x10 m., i límits laterals no formen un angle inferior a 80 graus sexagesimals amb l’alineació exterior.

En el nostre cas, un dels costats de la parcel•la no té 8 metres, tan sols té 7,03 metres, però com els edificis confrontants no es troben fora d’ordenació substantiva, sí que es considera com a parcel•la edificable.

COMPOSICIÓ
Disseny des de “dins cap a fora”. Una composició pseudo clàssica. Amb un basament en planta baixa que realça l’edifici. Ja que hi ha poques plantes i per tant, poca altura de cornisa. El que s’ha intentat de compensar des de la inserció del ràfol i la marquesina superior, que a més, té una funció estructural important de racionalització de l’estructura en el forjat de sostre de l’àtic.

La “organització” dels alçats, que es tendia a una composició més simètrica es va rebutjar, per impossible. Intentant-ne minimitzar el “presumpte desordre” per mitjà del joc d’entrants i ixents, conduït per les alternances dels materials d’acabats amb els paraments envidrats.

La composició s’ha establi’t, en plantes, segons els criteris de distribució d’edificis entre mitgeres, per això s’articulen al voltant de les fatxades principals, degut també a l'escassa profunditat del solar. És a dir, amb base a criteris d’habitabilitat. Intentant de dotar cada vivenda del màxim d’espai servit i el mínim de servidor.

PROGRAMA
S’ubiquen tres vivendes amb un mínim de 3 dormitoris, i altres tres amb un mínim de 2 dormitoris, i a més es realitzen dos vivendes dúplex en planta tercera i àtic, a causa de les mínimes dimensions de la planta àtic.

El garatge se situarà a nivell de planta baixa i disposarà de tres places, ja que el solar limita en ambdós límits laterals amb edificacions que no es troben fora d’ordenació substantiva i no es pot inscriure un rectangle de 12x20 m; i per tant al complir les dites premisses la dotació d’aparcament es pot reduir fins al 50% a la mínima establida que seria una plaça per vivenda (50%/ 6 vivendes = 3 places).

Quant a la possibilitat de realitzar el garatge en planta soterrani és impossible per les dimensions del solar de 7,03x20,04, és impossible obtindré la maniobrabilitat mínima tant si es realitza amb rampa com si es realitza amb plataforma elevadora i posterior plataforma giratòria ja que per a això necessitaria un mínim de 10,00 m de profunditat del solar i tan sols disposem de 7,03 m.