1999 - 2002 Direcció Obra SAUR-3. 1ª FASE + Estudi de Detall, La Pobla de Vallbona :: Urbanisme :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Urbanisme > 1999 - 2002 Direcció Obra SAUR-3. 1ª FASE + Estudi de Detall, La Pobla de Vallbona

D.O  PAI SAUR-3 1 ª FASE I ESTUDI DE DETALL PER A LA RECTIFICACIÓ D’ ALINEACIONS EN PARCEL•LES M-6, M-8, M-9 Y M-7 (A y B) DEL PLA PARCIAL. SAUR-3 1ª FASE. LA POBLA DE VALLBONA

PROMOTOR :  GADEA HERMANOS SL + HEISE S.L.
ARQUITECTO : ESTUDI D’ARQUITECTURA JOSEP BLESA S.L.


FONAMENTS DE DRET.
Donat que aquest Pla Parcial SAUR-3 (1ª fase) s’aprovà en ple extraordinari en data 13-4-1993. En base al planejament vigent anterior NNSS. (CPU. 26-11-86, SAUR 3, NORMA 85). Havent-s’hi modificat el planejament del terme municipal mitjançant el PGOU de LA POBLA DE VALLBONA, en data de 21-2-95.

CIRCUMSTÀNCIES D’AFECCIÓ.
Tot existint una rectificació d’alineacions del carrer L-M de 12 m, que penetrava no integrament - sinó retallant parcialment les parcel•les M-9 i M-7-, dintre del SAUR-3, 1ª fase. Produït pel planejament del PGOU., sent-ne aquest de rang superior a l’anterior.

S’HI PROPOSA A L’IL•LUSTRÍSSIM. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA.
A) El manteniment de l’aprofitament màxim permès en el Pla Parcial, sobre el que es basa el desenrotllament del SAUR-3 (1ª fase).

B) S’hi respecte l’alineació del carrer L-M invasor del planejament posterior del PGOU.

C) En haver perdut la superfície d’afecció de dit carrer de les parcel•les anteriorment especificades avaluat en 296’19 m2, hom recupera mitjançant la regularització de xamflans de les diferents parcel•les (s’hi realitzen ara de 5 m), i deixant-hi el carrer com a atzucac o cul de sac entre les parcel•les M-9 i M-8 d’igual forma a l’original. Amb tot això, hom pot recuperar una superfície de 144.73 m2. Existint per tant un saldo favorable a favor de l’Ajuntament de 151.46 m2.

D) Per un altre cantó s’avança una proposta d’urbanització de la zona verda situada sobre la parcel•la M-9, realitzada mitjançant una bardissa troanella vegetal, perimetral a dita zona, i col•locat entre rastell de separació entre les parcel•les confrontants, les voreres i la zona proposada pavimentada de la zona verda. Dita zona verda tindrà tres accessos caients als carrers C-B, J-K i en el cantó d’ambdós carrers. Dita zona verda estarà subdividida en vàries zones, les quals es diferencien mitjançant separacions de rastells exteriors i interiors i mitjançant el paviment morterenc en la zona peatonal i terra vegetal en la zona enjardinada. En la zona peatonal s’insereix bancs i fanals segons el pla adjunt. En quant a instal•lacions s’hi deixarà una presa d’ aigua per al regat de dita zona i una presa de fluid elèctric protegida en fornícula, a determinar pel Tècnic Municipal.

E) Distribució comparativa de superfícies de les parcel•les originals i de les parcel•les resultants:

PARCEL•LES    ORIGINALS    RESULTANTS
M-6                   2106.91 m2    2142.07 m2
M-7                   2408.30 m2    2351.46 m2
M-8                   1413.91 m2    1442.67 m2
M-9                   1744.73 m2    1586.19 m2
ZONA VERDA  1008.50 m2    1008.50 m2

CONCLUSIÓ
La formulació del present Estudi de Detall amb la solució adoptada millorarà la qualitat de les vivendes edificables en aqueix entorn urbà, assumeix les al•legacions coherents amb afecció a tercers i, en altres termes, donaria peu a una consolidació en fals amb edificacions de tipologies molt dispars. Així mateix les característiques dels solars permeten la promoció de vivendes de protecció oficial en aquest entorn urbà.