2009 - Conservació façana i accessibilitat, Almirante Cadarso :: Conservació :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Conservació > 2009 - Conservació façana i accessibilitat, Almirante Cadarso

Rehabilitació d’edifici a l’eixample
 
Definició del treball
En aquest projecte es van realitzar la rehabilitació de la façana principal, la coberta plana transitable i lucernari. En els elements comuns de l’edifici s’intervé en el accés al edifici, amb l’eliminació d’escalons i la modificació de l’escala del accés per a la col·locació posterior d’una rampa de lliscament inclinat. Tot això sense afecció al interior de locals i vivendes, intervenint només a efectes estructurals, en aquells elements estructurals en mal estat apareguts en el local comercial, en la zona d’altell de la mitgera.
 
Ambientació urbanística
L’edifici es troba al barri de l’Eixample, i s’integra perfectament a l’entorn on s’ubica.
Es tracta d’un edifici protegit d’ús residencial plurifamiliar construït a l’any 1930, i reuneix les característiques dels edificis de l’època i el barri on es va construir.

En la actualitat l’edifici es troba en ple ús i convivència de propietaris. L’ordenació actual s’estructura en Planta Baixa destinada a locals comercials i cinc altures destinades a vivendes, amb un total de deu vivendes.

En la nostra intervenció no es modifiquen els paràmetres urbanístics existents, i es respecta les característiques de l’edifici.

L’estat actual
Ens trobem amb una edifici con una intervenció recent en façana, però amb una incorrecta execució que ha posat en manifest desperfectes en els voladís de la façana principal.
L’altre punt d’intervenció en la coberta plana transitable, d’ús comunitari, on es va col·locar una impermeabilització per a evitar les filtracions d’aigua.

Els elements comuns del edifici es troben en bon estat i la intervenció només es centra en la substitució del lucernari que presenta problemes d’oxidació i filtracions, i l’adaptació de l’escala en la zona d’accés a l’edifici, ja que hi ha una escala fins arribar a l’ascensor, i es pretén fer accessible aquesta l’escala amb la seua adaptació per a la posterior col·locació d’una plataforma.
 
Intervenció
Neteja i reparació de punts en mal estat en la façana principal, i la posterior aplicació d’una mà de fixació i dos mans de pintura acrílica per a exterior, amb diferencia de tonalitats en els adorns, segons les tonalitats pròpies de la zona i l’època i escollida per la Propietat.

Reparació de la coberta plana transitable, amb l’alçat del paviment i la col·locació de làmina impermeabilitzant, posant molta atenció en la col·locació de la làmina en els punts conflictius.

El lucernari existent es substitueix amb una nou lucernari, amb el vol apropiat per a garantir d’estanqueïtat.

El vestíbul de l’edifici s’adapta per a fer-ho accessible amb la posterior col·locació de plataforma que ens permeta arribar a l’ascensor. Aquesta intervenció es fa amb la demolició del primer tram d’escala i la seua posterior realització amb més amplitud.