1997 - Cafeteria Jamaica :: Establiments de Restauració :: Estudio de Arquitectura Josep Blesa

Projectes > Establiments de Restauració > 1997 - Cafeteria Jamaica

CAFETERIA JAMAICA. PLAÇA DEL AJUNTAMENT

PREEXISTÈNCIES
Intervenció de reforma a realitzar en fatxada (col•locació de rètols) i reforma interior del LOCAL DE PLANTA BAIXA, DE L'EDIFICI situat en el núm. 19 de la plaça del ajuntament en València. Dit local serà destinat a local comercial del ram de CAFETERIA, en els que s'expén tasses de café d'importació de qualsevol tipus, inclús venda d'este acabat de moldre, begudes (sucs i orxata) i pastisseria en general.Tant el local com el propi edifici tenen una segona fatxada al C/ Moratín.

PROGRAMA
El local és el dret, mirant des de fatxada- comprenent un 40% de la superfície, del solar de l'edifici. Els elements comuns (vestíbul i nucli de comunicació vertical de les vivendes superiors) se situen junt amb la mitgera esquerra del local, sense contacte amb el local que ens ocupa. L'edifici posseïx sobre el local comercial, un entresòl i 10 plantes dedicades a oficines.

Quant al programa de necessitats establit per la propietat es pot subdividir en dos apartats:
1) El manteniment compositiu de les fatxades dins d'uns paràmetres de decor i sintonia amb la composició general de l'edifici, d'acord amb la seua ubicació dins del CHP. Alhora que s'afigen interiorment elements inserits de decoració al•lusius al caràcter colonial i huitcentista del producte (café i te), que no perjudica la composició originària.
2) Reforma interior del local adecuant-ho a les necessitats del seu ús d'una manera contemporània d'expedició i venda al detall de tals productes (café, te, pastes i begudes) adaptant-ho a les necessitats de prevenció d'incendis: prefixat de corredors d'evacuació, instal•lacions, etc, i inserció d'una xicoteta orquestrina per a creació d'ambient musical en directe, de música suau, tipus Jazz, (contrabaix, guitarra i bateria).

Estan previstos un total de 8 llocs de treball (en dos torns de 4 empleats) per a exercir les labors de preparació de consumibles i atenció al públic en l'establiment, segons indicació de la propietat. L'aforament previst en els sectors públics és de 151 persones.

ESTUDI FUNCIONAL.
P. Baixa: Vestíbul accés 1 - Vestíbul accés 2 - Z. de Públic 1 - Z. de manufacturació - Lavabo minusvàlids - Quart de màquines A./A. - Escala.
P. Soterrani:    Escala - Zona de Públic 2 - Despatx Gerència - Magatzem (vaixelles, café i cadires i taules metàl·liques) - Distribuïdor - Quart bomba elevació aigües negres.
Per a ambdós sexes independents: Lavabos de públic, Lavabos i vestidors de personal.